چشم انداز دژهود

گزینـه ی اول امنیـت داراییهـای مـادی و معنـوی در ایـران در چشـم انداز مـا، اولیـن نامـی کـه هنـگام فکـر کـردن بـه امنیـت خانـه، ملـک و مکانهـای فیزیکـی بـه ذهـن مخاطبـان میرسـد، دژهـود اسـت. شـبکه ی فرنچایـز دژهـود بـه وسـعت ایران تشـکیل میشـود و نـام اوریجینـال محصـولات مشـابه، کپی بـرداری از نـام برنـد و محصـولات مـا خواهد بود.

ماموریت دژهود

امنیـت، پیش نیـاز نخسـتین تمـام نیازهـای بشـر و پایـه ی شـکل گیری الویت های دیگـر آن در زیسـت انســانی اســت. بــدون امنیــت، مــا از داشــته های دیگرمــان لــذت نمیبریــم و در تــرس همیشــگی از دســت دادن آنچــه برایمــان مهــم اســت، شــادی و هیجــان ممکــن در زندگــی خودمــان را زیــر ســایه ای از تردیــد و ابهــام فرامــوش میکنیــم. دژهــود ماموریــت خــود را تامیــن ایــن امنیــت، فراهــم آوردن آســودگی خیــال و برداشــتن بــار نگرانــی از دوش مشــتریان خــود میدانــد. مــا مســئولیت فراهــم آوردن امنیــت ذهنــی و فیزیکــی مصرف کننــدگان راه حل هــای دژهــود را بــه تمامــی بــر عهــده میگیریــم.

عرضه محصولات با کیفیت

ما در دژهود تمامی متریالی که استفاده می کنیم از بهنرین کیفیت برخوردار می باشند

افزایش امنیت

امنیت خط قرمز ما در دژهود می باشد که برای افزایش آن تلاش شبانه روزی می کنیم

ضمانت نامه کتبی

با توجه به کیفیت بالای محصولات ما این امکان را فراهم آورده ایم که برای محصولات خود ضمانت نامه کتبی ارائه دهیم.

راحتی در خرید

دژهود با فراهم کردن فروشگاه اینترنتی این بستر را فراهم کرده است که مشتریان عزیز بدون مراجعه حضوری به راحتی خرید های خود را انجام دهند.